Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Bullying at school

Pupils turn violent to each other.

In this article you will get some information on aggressive behavior among pupils as well as tips on how to react to bullying.

First, bullying is aggressive behavior, e.g. physical (pushing, kicking), psychological (rumor spreading, exclusion) and verbal (name – calling, threats).


Second, its necessary elements are:
• Power (the bully seeks power)
• Purpose (the bully intents to hurt)
• Perception (the victim feels hurt
• Peers (there must be an audience)

So, what can the target do to avoid bullying?
Here are some tips:
Your attitude must be assertive not aggressive, nor submissive. This means that your whole body language must show that you’re not afraid and you mustn’t provoke the bully.

Well, to tell you the truth, I believe that bullying is unacceptable and dangerous for all parties.

Σχολικός Εκφοβισμός

Οι μαθητές γίνονται βίαιοι μεταξύ τους.

Σ’ αυτό το άρθρο θα λάβετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επιθετική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών, όπως επίσης και για το πώς να αντιδράτε στον εκφοβισμό.

Αρχικά ο εκφοβισμός είναι επιθετική συμπεριφορά και μπορεί να είναι σωματικός (σπρώξιμο, κλωτσιά), ψυχολογικός (κάποια φήμη, διάδοση ή αποκλεισμός) και λεκτικός (παρατσούκλι, απειλές.

Δεύτερον, τα απαραίτητα στοιχεία του είναι:
• Η εξουσία (ο εκφοβιστής αναζητά εξουσία)
• Η πρόθεση (ο εκφοβιστής έχει την πρόθεση να σε πληγώσει)
• Η αίσθηση του θύματος (το θύμα αισθάνεται πληγωμένο)
• Οι συνομήλικοι υποστηρικτές (πρέπει να υπάρχει κάποιο κοινό)

Τι μπορεί να κάνει εύκολο το σύνολο για να αποφύγει τον εκφοβισμό;
Η συμπεριφορά σου πρέπει να δείχνει αυτοπεποίθηση και όχι να είναι επιθετική, ούτε υποχωρητική.

Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα του σώματος πρέπει να δείχνει ότι δεν φοβάσαι και δεν πρέπει να προκαλείς τον εκφοβιστή.

Λοιπόν, για να πoύμε την αλήθεια, ο εκφοβισμός είναι μη αποδεκτός και επικίνδυνος για όλες τις ομάδες.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010